Generelle vilkår – helseinformasjon

Generelle vilkår - helseinformasjon

Vilkår og betingelser

for tjenester til dbp-gruppen, spesielt dbp Kommunikation GmbH & Co. KG, dbp sunt av Germany GmbH & Co KG og dbp kommunikationsart GmbH & Co. KG – nedenfor DBP oppkalt.

§ 1 – omfang og inngåelse av kontrakt

 1. Hvis ingen annen indikasjon, kommer kontrakter,
 1. som fullføres online via portalen www.gesund durch.de, med "dbp gesund durch Deutschland GmbH & Co. KG ",
 2. som avsluttes ved skriftlig registrering, med "dbp kommunikationsart GmbH & Co. KG ",
 3. som avsluttes innenfor rammen av aksjonen "Tyskland mot tykktarmskreft", med "dbp Kommunikation GmbH & Co. KG ",
 4. forresten, med dbp-konsernselskaper som er nevnt ovenfor i hvert enkelt tilfelle,

utelukkende i samsvar med følgende bestemmelser.

 • Kontrakter med forbrukere i henhold til Civil Code er ekskludert.
 • Ved å plassere en ordre, samtykker deltakeren disse generelle vilkårene (heretter GTC). Konfliktive eller forskjellige vilkår og betingelser for deltakeren er bare bindende for dbp hvis dbp eksplisitt har godtatt dem skriftlig.
 • GTC gjelder alle tjenester levert av dbp og for alle forpliktelser som følger av kontraktsforholdet med deltakeren, og gjelder også for alle fremtidige forretningsforhold.
 • En kontrakt mellom dbp og en deltaker inntrer bare hvis deltakeren aksepterer tilbudet uten forbehold, mottar en skriftlig ordrebekreftelse fra dbp eller dbp begynner å utføre arbeidet etter at skriftlig eller muntlig ordre er lagt inn. Hvis dbp gir en skriftlig ordrebekreftelse, skal dette være avgjørende for innholdet og omfanget av kontrakten, med mindre annet uttrykkelig er avtalt skriftlig.
 • § 2 – Forskrift for internettportalen "gesund durch …"

  1. De eneste som deltar i ekspertkatalogen på Internett-portalen www.gesund-durch.de er leger autorisert til å utøve egne profesjonelle karrierer i andre helsepersonellyrker, folkehelseprofesjoner og sosialpedagogiske yrker (ytterligere informasjon finner du i innloggingsområdet under "Eksperttilgang").
  2. Deltagelse av supra-regionale produsenter av produkter og tjenester i helsesektoren på internettportalen www.gesund-durch.de er bare tillatt etter undersøkelse og uttrykkelig godkjenning av dbp og i samsvar med retningslinjene gitt av dbp separat.
  3. All informasjon gitt av deltakeren må være korrekt og tillatt. Tannleger / leger benevner alltid sine spesialiteter, tilleggsområder og hovedaktivitetsområder som sitt eget ansvar. Hvis tekster, bilder etc. lastes opp eller legges ut av en deltaker, må dette gjøres i samsvar med gjeldende yrkesrett. I tillegg må også loven om reklame for legemidler, opphavsrett og alle andre lovbestemmelser som gjelder ham tas med i betraktningen. Om endringer, f.eks. adresse, profesjonell status osv., må deltakeren informere dbp uten forsinkelse eller korrigere disse endringene uavhengig av sin egen profil. I tillegg forbeholder dbp retten til å endre eller fjerne eventuelle oppføringer som dbps juridiske mening bryter med gjeldende lov.
  4. dbp påtar seg ikke noe ansvar for nøyaktigheten av uttalelsene som ble gitt på internettportalen av deltakerne. Dette gjelder spesielt effekten av legemidlene, medisinsk utstyr, prosedyrer, behandlinger, artikler eller andre midler beskrevet i artiklene, som sies å ha terapeutisk effekt eller effekt.
   Konkrete medisinske spørsmål og nøyaktigheten av utsagnene som gis i Internett-portalen, særlig effektiviteten av de beskrevne medisiner, medisinsk utstyr, prosedyrer, behandlinger, gjenstander eller andre måter som en terapeutisk effekt eller effekt er lovet til, er alltid av den behandlende legen, tannlegen eller farmasøyten i enkelttilfeller for å sjekke og svare.
  5. Hvis en deltaker ikke kan tilby tjenestene som tilbys over lengre tid (sykdom osv.), Forplikter han seg til å kommunisere dette innenfor rammen av sin informasjon som er publisert på Internett-portalen. Kontrakten mellom deltakeren og dbp, og spesielt de månedlige utbetalingene til deltakeren forblir upåvirket.
  6. For mangelfulle eller ufullstendige oppføringer i databasen er det bare deltakeren som er ansvarlig – et dbp-ansvar er ekskludert for dette – med mindre dbp belastes registreringen og det påløper et oppstartsgebyr. I dette tilfellet er ansvaret begrenset til installasjonsgebyrets størrelse. Skulle dbp likevel kreves av en tredjepart i henhold til ansvarsloven, unntar deltakeren dbp fra alle krav fra tredjepart.
  7. Kontrakten for betalte produkter og tjenester på Internett-portalen har en periode på 12 måneder og kan avsluttes med en periode på tre måneder til kontraktens slutt. I tilfelle oppsigelse ikke innen den fastsatte perioden, vil kontrakten automatisk bli fornyet i ytterligere 12 måneder hver.
   Debitering av bidragene for betalte produkter fra Internett-portalen skjer i prinsippet ved hjelp av obligatorisk direkte belastningsprosedyre alltid den første arbeidsdagen i bindende bok etter den påfølgende måned; i den grad forfall oppstår.

  § 3 – Gjennomføring av ordren og forpliktelsene til deltakelse fra deltakeren

  1. Deltakeren må informere dbp fullt ut om alle fakta som er relevante for utførelsen av tjenesten. I prinsippet er dbp ikke forpliktet til å sjekke data, informasjon eller andre tjenester levert av deltakeren for deres fullstendighet og korrekthet, forutsatt at det ikke er noen grunn til å gjøre det eller at ordren ikke eksplisitt inkluderer dette under hensyntagen til de individuelle omstendighetene i den enkelte sak.
  2. Hvis deltakeren ikke oppfyller sin forpliktelse til å samarbeide, ikke i tide eller på riktig måte, har dbp rett til å kreve ham for de ekstra utgiftene som er påløpt som et resultat. Ytterligere juridiske krav er uttrykkelig forbeholdt.
  3. Hvis dbp opptrer på nettstedet eller innenfor deltakernes innflytelsesområde, skal deltakeren være ansvarlig for alle nødvendige tiltak for å oppfylle trafikksikkerhetsoppgaver også overfor tredjepart. dbp har rett til å nekte å utføre tjenesten så lenge ikke nødvendige tiltak er iverksatt.

  § 4 – Frister, datoer, avskjed

  1. Frister og frister er alltid omtrentlige med mindre de uttrykkelig er skriftlig avtalt. Uavhengig av dette utløper fristen i alle tilfeller bare etter fullstendig gjengivelse av all deltakelse som deltakeren skylder, samt fra mottak av en eventuelt avtalt forskuddsbetaling.
  2. Hvis ytelsen som skyldes dbp blir forsinket på grunn av uforutsigbare eller uberettigede omstendigheter (f.eks. Arbeidstvist, driftsforstyrrelser, transporthinder, materiell mangel, offisielle tiltak – også med våre leverandører – samt ikke-rettidig egenlevering), har dbp rett til å trekke seg fra kontrakten helt eller delvis eller etter oppsigelsen Velg å utsette ytelsen etter funksjonshemmingens varighet. dbp vil informere deltakeren øyeblikkelig om tjenestens utilgjengelighet og, i tilfelle utmelding fra kontrakten, umiddelbart tilbakebetale ham for eventuelt allerede betalt vederlag. Erstatningskrav i denne forbindelse er ekskludert.
  3. Hvis deltakeren er i mislighold av aksept eller hvis han bryter andre forpliktelser til å samarbeide, er dbp berettiget til å kreve erstatning for skadene, inkludert eventuelle tilleggskostnader.

  § 5 – Aksept

  1. For så vidt tjenesten til dbp krever aksept, er deltakeren forpliktet til å gjøre det. Mindre mangler som bare ubetydelig påvirker tjenestens egnethet for det avtalte formålet, skal ikke gi deltakeren rett til å nekte aksept, uten at det berører sin rett til å hevde lovpålagte garantikrav.
  2. Hvis deltakeren nekter aksept i strid med klausul 1. i denne klausulen, anses aksepten for å ha funnet sted.
  3. Tjenester, inkludert rent intellektuelle tjenester, skal anses som akseptert med mindre deltakeren varsler dem skriftlig innen 30 dager etter mottak av tjenesten, med en konkret beskrivelse av individuelle mangler. I tilfelle en slik klage vil dbp sjekke ytelsen. Hvis deltakerens klage viser seg å være uberettiget, belastes han for eventuelle merkostnader som følge av dette.

  § 6 – Priser og betalinger

  1. Avgjørende er prisene oppgitt av dbp, til hvilken den respektive lovlige merverdiavgiften – så langt dette påløper – legges til. Fakturaer fra dbp skal betales uten fratrekk av kontantrabatt og gratis i henhold til avtalt betalingsplan, ellers innen 10 dager etter mottak av faktura. Hvis sjekker aksepteres fra sak til sak på grunnlag av ekspressavtaler, vil dette bare gjøres på grunn av ytelse og på samme måte uten fradrag av kontantrabatt. Dbp anerkjenner ikke sjekker som oppfyllelse før de relevante beløpene er kreditert dbps konto uten forbehold. Eventuelle rabattkostnader skal bæres av deltakeren.
  2. dbp forbeholder seg retten til når som helst å kreve rimelige forskuddsbetalinger og forskudd. I denne sammenheng kan dbp også benytte seg av allerede tildelte autorisasjoner for direkte belastning. Hvis den tilsvarende mottak av penger ikke blir registrert på dbp-kontoen etter en periode på 4 uker, har dbp rett til å si opp eller ekstraordinær oppsigelse.
  3. Med mindre det er avtalt en fast pris og ytelsen til en tjeneste viser seg å overstige kostnadene som abonnenten estimerer med mer enn ti prosent, må dbp opplyse om dette til ham, med angivelse av den forventede nye prisen. I dette tilfellet har deltakeren rett i samsvar med § 649 BGB innen en periode på 14 dager etter mottak av innkalling til å avslutte kontrakten. dbp trekker da bare tjenestene som tilbys av det frem til det punktet. Hvis ingen avbestilling gjøres innen den avtalte perioden, vil kontrakten fortsette som avtalt på bakgrunn av den senere kommuniserte prisen.
   Hvis dbp av en viktig grunn trekker seg fra kontrakten eller hvis den er kansellert ved gjensidig avtale, har dbp rett til å gjøre opp tjenestene som er levert fram til det tidspunktet.
  4. For fortsatte forpliktelser forbeholder dbp seg retten til senere å øke det avtalte gebyret. Økningen kan skje tidligst tolv måneder etter utløpet av den løpende forpliktelsens løpetid, og deltakeren har rett til en spesiell oppsigelsesrett med en oppsigelsesfrist på fire uker i tilfelle økningen. Hvis ytterligere tjenester levert av deltakeren i forbindelse med fortsatte forpliktelser leveres av dbp som overskrider det avtalte omfanget av tjenester, forbeholder dbp retten til å belaste disse tjenestene i tillegg.
  5. Deltakeren har ikke rett til spesiell oppsigelsesrett dersom dbp er avhengig av tredjeparts tjenester for oppfyllelse og disse igjen øker prisene. I dette tilfellet er dbp fritt til å beregne prisene sine på nytt på grunn av prisøkningen til tredjepart. Deltakeren får her eksplisitt rett til informasjon og dbp må forklare prisstigningene tilsvarende.
  6. Hvis dbp har flere krav mot deltakeren, avgjør det hvilken gjeld betalingen krediteres. Deltakeren har bare rett til motregnings- og oppbevaringsrett dersom motkravene hans er lovlig etablert eller dbp erkjenner dem skriftlig.
  7. Ved mislighold skylder deltakeren misligholdsrenter i beløpet som følger av § 288 BGB. Påstanden om ytterligere skade (for eksempel påløpte tilbakeføringsgebyrer osv.) Forblir forbeholdt.

  § 7 – Ansvar

  1. dbp er erstatningsansvarlig bare i samsvar med følgende bestemmelser: I utgangspunktet er dbp bare ansvarlig for
   • forsettlig og grovt uaktsom handling,
   • enhver straffbar overtredelse av essensielle avtaleforpliktelser,
   • forutsetningen om betingede garantier og
   • forsinkelse.

   Forresten, i tilfeller av enkel uaktsomhet, er ansvaret for skade på eiendom og økonomisk tap ekskludert.

  2. Ansvar for skader som følge av skade på liv, kropp eller helse forblir upåvirket av ovennevnte ansvarsforskrifter.
  3. Når det gjelder beløp, er dbps forpliktelse til å betale erstatning for ordinær uaktsomhet begrenset til erstatning av kontraktsfestet gebyr. I forbindelse med vedvarende forpliktelser, spesielt i forbindelse med kontrakter med hensyn til Internett-portaler, er skadene begrenset til mengden av et månedlig bidrag.
  4. For så vidt dbps erstatningsansvar er utelukket eller begrenset i samsvar med bestemmelsene ovenfor, utvides dette også til det personlige ansvaret til de respektive organer, ansatte og andre ansatte, representanter og stedfortredende agenter for dbp, og gjelder også alle krav som oppstår som følge av tortious handlinger (§§ 823 ff. Civil Code).
  5. For gjenoppretting av data er dbp bare ansvarlig i den grad deltakeren har sørget for at disse dataene kan rekonstrueres fra andre data med en relativt kostnad. Spesielt er deltakeren pålagt å sikkerhetskopiere data og programmer regelmessig, minst en gang om dagen, på minst to forskjellige typer elektroniske databærere med passende applikasjonsintervaller for å sikre at de kan gjenopprettes til rimelig pris.
  6. § 8 – Begivenheter

   1. Søknader om arrangementer med dbp (f.eks. Helsemesser) må være skriftlig. De er registrert i en adressefil, behandlet og bekreftet i den rekkefølgen de ble mottatt. Påmeldingen er bindende for hver deltaker. Deltakeravgiften forfaller ved mottak av faktura uten fradrag. Overnatting og måltider er i prinsippet ikke inkludert i deltakeravgiftene.
   2. En kansellering av registreringen av deltakeren er bare mulig inntil fire uker før arrangementets start gratis. Opphevelsen må skje skriftlig (brev eller faks). I tilfelle senere avbestilling eller manglende opptreden eller for tidlig oppsigelse, vil dbp belaste hele gebyret for arrangementet. Avgjørende er mottak av avbestillingen i huset til dbp. Retten til oppsigelse av sak forblir upåvirket.
   3. dbp forbeholder seg retten til å avlyse en hendelse på grunn av utilstrekkelig antall deltakere eller hvis det er grunner som det ikke er ansvarlig for (f.eks. sykdom, force majeure). I disse tilfellene vil deltakerne bli varslet umiddelbart per telefon eller skriftlig. Allerede betalte konferanseavgifter vil bli refundert. Ytterligere påstander er uttrykkelig ikke. dbp forbeholder seg videre retten til unntaksvis å gjøre innhold eller organisatoriske endringer i utførelsen av arrangementet.

   § 9 – Begrensningslov

   Sammenlignet med deltakere som ikke er forbrukere i henhold til den tyske sivilkodekoden (BGB), blir krav om mangel tidsforbudt ett år etter den lovbestemte foreldelsesfristen.

   § 10 – Opphavsrett

   Formidling og bruk av tjenester av dbp utover det avtalte formålet, særlig publisering, er bare tillatt med forhånds skriftlig samtykke fra dbp. Deltakernes ansvar er overholdelse av lovbestemmelsene som gjelder anvendelsen av dbps ytelse (f.eks. Konkurranselov), spesielt for innholdet i reklamekrav. I denne forbindelse må han skadesløsgjøre dbp fra alle krav fra tredjepart og alle tilknyttede egne utgifter.

   § 11 – Utførelsessted og forbud mot tildeling

   1. Stedet for ytelsen for alle tjenester er casting.
   2. Tildeling eller pantsettelse av krav som deltakeren har krav på fra forretningsforholdet med dbp er ekskludert.

   § 12 – Jurisdiksjon og gjeldende lov

   1. Jurisdiksjonsstedet for alle krav som oppstår som følge av forretningsforholdet til selgere og juridiske personer i henhold til offentlig rett, er Gießen.
   2. For tjenester over landegrensene er avstøpning den eksklusive jurisdiksjonen for alle tvister som oppstår som følge av kontraktsforholdet (artikkel 17 EuGVÜ eller artikkel 23 EuGVVO). Imidlertid forbeholder dbp retten til å saksøke deltakeren på sitt generelle jurisdiksjonsted eller til å ringe til enhver annen domstol som har jurisdiksjon under EuGVÜ eller EuGVVO.
   3. All virksomhet og alle juridiske forhold mellom en deltaker og dbp er utelukkende styrt av loven fra Forbundsrepublikken Tyskland. Anvendelse av FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (CISG) er ekskludert.

   § 13 – Endelig bestemmelse

   1. Avbestilling, endringer og tillegg til kontrakten inkludert tilleggsavtaler samt avtaler om tilleggsavtaler er bare effektive hvis det er avtalt skriftlig. Det samme gjelder løfter, samtykker, dispensasjoner og sammenligninger av alle slag.Det skriftlige formkravet gjelder også spesielt for opphevelsen av den nevnte bestemmelsen.
   2. Hvis individuelle bestemmelser i kontrakten skal være ineffektive eller denne kontrakten inneholder hull, vil dette ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene. I stedet for den ugyldige bestemmelsen, skal den effektive bestemmelsen avtales som tilsvarer betydningen og formålet med den ineffektive bestemmelsen.
    Ved mangler skal bestemmelsen avtales som tilsvarer det som med rimelighet ville blitt avtalt i henhold til kontraktens mening og formål dersom saken ble vurdert fra begynnelsen.
    Det samme gjelder hvis en bestemmelses ineffektivitet er basert på et mål på ytelse eller tid som er fastsatt i kontrakten (tidsfrist eller frist). I dette tilfellet skal måleprestasjonen (frist eller avtale) anses som avtalt, noe som er lovlig tillatt og kommer så nært som mulig til ønsket.
   3. Alle tidligere vilkår og betingelser for dbp for tjenester kanselleres herved.
   4. Merknad i henhold til § 33 BDSG: Personopplysningene som er samlet inn av dbp innenfor rammen av nettsteder og andre tilbud, blir behandlet og lagret med det formål å utføre kontrakten og behandle ordrene dine. Deltakeren samtykker uttrykkelig til behandlingen og bruken av dataene dine til interne formål innen dbp-gruppen i form av rådgivning, reklame og markedsundersøkelser. En overføring til tredjeparter utenfor dbp-gruppen er kun med uttrykkelig samtykke fra deltakeren. For resten henvises det til den separate personvernpolitikken som er tilgjengelig på internettportalen www.gesund-durch.de.

   Disse sidene ble sist oppdatert 29. april 2013.

   Informasjonen på dette nettstedet skal under ingen omstendigheter anses som en erstatning for profesjonell rådgivning eller behandling av utdannede og anerkjente leger. Innholdet på www.gesund-durch.de kan ikke og bør ikke brukes til uavhengig å stille diagnoser eller starte behandlinger.

   © 2008-2019 dbp sunt av Germany GmbH & Co. KG. Alle rettigheter forbeholdt. Bildene på www.gesund-durch.de kommer u. a. fra bildedatabasene www.bilderbox-bildagentur.at, www.fotolia.com og www.pixelio.de. Det respektive opphavsrettsbeviset vises under bildet.
   "sunn gjennom® . " er et merke av dbp sunt av Germany GmbH & Co. KG.

   Programvareutvikling: dbp Kommunikation GmbH & Co. KG, avstøpning. I samarbeid med wapmedia, Gießen.

   Related Posts

   • Generelle vilkår og betingelser for medizinio gmbh

    Generelle vilkår og betingelser 1. Søknad 1.1 Disse vilkårene gjelder for kontraktsforholdet mellom selskapet Medizinio GmbH, Schwarzer Bär 2, 30449…

   • Generelle vilkår

    Vilkår og betingelser Kjære kunde, Du er gjest på nettstedet AltaMediNet GmbH. Målet vårt er å gi fakta riktig og oppdatert informasjon om naturlig og…

   • Generelle vilkår

    Generelle vilkår og betingelser for MDH AG 1. Følgende vilkår og betingelser gjelder alle nåværende og fremtidige forretningsforbindelser med kunder som…

   • Generelle vilkår og betingelser for relexa-hoteller

    GENERELLE VILKÅR Den tyske versjonen av våre vilkår Forhold har forrang fremfor den tyske versjonen. I tvilstilfeller den tyske versjonen. G GENERELL…

   Like this post? Please share to your friends:
   Christina Cherry
   Leave a Reply

   ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: